Informacje o administratorze danych.

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1)       Administratorem danych osobowych (Administrator) jest spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (CCS), adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 9511978674, numer REGON: 016321051, o kapitale zakładowym 1.589.100,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony 1.589.100,00 zł, z którą można się skontaktować listownie na w/w adres lub przez e-mail: rodo@ccsonline.pl.

2)      Administrator przetwarza również dane osobowe przy użyciu narzędzi informatycznych przy ul. Puławskiej 38, 05-500 Piaseczno.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza CCS

1)       CCS przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby i Twoich pracowników oraz weryfikacją Twojej tożsamości i Twoich pracowników (w szczególności dane zawarte w rejestrach), co może obejmować w szczególności:

–        imię i nazwisko/nazwa,

–        numer PESEL,

–        numer NIP,

–        numer REGON,

–        adres zamieszkania/adres dostawy,

–        adres e-mail,

–        numer telefonu,

–        numer rachunku bankowego.

2)       Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

–        adres IP,

–        typ przeglądarki,

–        typ systemu operacyjnego,

–        rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,

–        czas połączenia z serwisem,

–        inne związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Wrażliwe dane osobowe

CCS nie zbiera i nie przetwarza w sposób „celowy” wrażliwych danych osobowych w ramach serwisu internetowego, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane  przetwarzanie danych

CCS nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. CCS nie prowadzi profilowania.

W jakich celach twoje dane osobowe są przetwarzane

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1)       do utworzenia konta w serwisie https://sklep.ccsonline.biz.pl/;

2)       do zawierania i realizowania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu https://sklep.ccsonline.biz.pl/;

3)       do celów analitycznych i sprawozdawczych;

4)       do celów marketingowych, w tym do przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletterów oraz informacji o nowych produktach i usługach;

5)       do kontaktu w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu CCS, poprawności wprowadzanych danych oraz badania poziomu satysfakcji z usługi;

6)       do celów archiwizacyjnych.

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w załączonej tabeli do niniejszej Polityki Prywatności.

Źródła danych osobowych

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1)       osoba, której dane dotyczą;

2)       zasoby własne CCS;

3)       pracodawca;

4)       organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.;

5)       krajowe instytucje płatnicze oraz Banki.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich jest:

1)       zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

2)       prawnie uzasadniona ochrona interesów CCS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3)       wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CCS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4)       zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie (zgoda marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z CCS. Bez przetwarzania Twoich danych osobowych nie moglibyśmy zawrzeć z Tobą umowy.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

1)         przetwarzanie dla potrzeb marketingu;

2)         zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją;

3)         rozpatrywanie skarg i reklamacji;

4)         dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.

Odbiorcy danych oraz udostępnianie danych

Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

1)       podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy władzy publicznej;

2)       Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności iMoje, Przelewy24);

3)       Biura Informacji Gospodarczej;

4)       inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od CCS informacji związanych z działalnością CCS.

Podmioty przetwarzające dane.

CCS korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1)       podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

2)       podmioty świadczące dla CCS usługi księgowe;

3)       podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością CCS;

4)       podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością CCS, w tym usługi hostingowe;

5)       inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie CCS;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CCS i wyłącznie zgodnie z poleceniami CCS.

Z uwagi na możliwość korzystania z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy CCS a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Z racji, że serwery podmiotów przetwarzających mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, CCS może przekazywać dane osobowe do takich państw. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

Bezpieczeństwo danych

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem CCS jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hackerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych.

Okres przechowywania danych

1)       Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

2)       W zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania tej zgody, o ile dalsze przetwarzanie tych danych lub ich części nie będzie konieczne z uwagi na uzasadniony interes administratora lub w związku z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

3)       W zakresie dokumentacji księgowej/rachunkowej –  okresy określone w art. 74 ustawy o rachunkowości lub innych przepisach szczególnych.

4)       Przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych.

5)       Maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat liczonych od dnia zawarcia umowy z CCS.

6)       Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1)       w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;

2)       prawo dostępu do treści swoich danych;

3)       prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

4)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)       prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych – danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6)       prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

7)       prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

8)       prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a CCS nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

9)       osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

CCS w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, CCS może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – użytkownik strony ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji na przetwarzanie danych osobowych osoby której dane dotyczą w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości.  Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji handlowych i marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni). Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Pliki typu Cookies

Serwis https://sklep.ccsonline.biz.pl/ wykorzystuje pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści oraz w celach statystycznych.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta z serwisu.

Stosowane przez CCS Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

1)       Informujemy, iż podczas wizyty na stronach internetowych naszego serwisu  automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym w szczególności:

–        adres IP urządzenia;

–        nazwa domeny;

–        rodzaj przeglądarki;

–        typ systemu operacyjnego;

–        rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

–        czas połączenia z serwisem.

2)       Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

3)       Wykorzystujemy również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez  usługobiorców.  Na podstawie adresu IP wyliczamy każdemu usługobiorcy sumę kontrolną (kod), a jego przeglądarka zapisuje ją w Cookies, dzięki termu wiemy czy strona odwiedzana jest kolejny raz.

4)       W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach a także Cookies pochodzące z serwisów YouTube, Facebook, Instagram.

5)       W każdym czasie można samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia. Zmiany tych ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6)       Można w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

7)       Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików Cookies, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

8)       W jakim celu zbieramy dane za pośrednictwem plików Cookies? Dane zbierane automatycznie będziemy wykorzystywać do:

–        analizy zachowań na stronach internetowych serwisu;

–        uwierzytelniania usługobiorców w serwisie oraz zapewnienia i utrzymania sesji w serwisie, dzięki czemu nie ma konieczności wpisywania  loginu i hasła na każdej podstronie serwisu;

–        poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

–        optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas;

–        realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

–        dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

–        analiz i badań oraz audytu oglądalności;

–        tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

–        zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

–        zbierania danych demograficznych o użytkownikach serwisu lub do personalizacji stron internetowych, w szczególności Cookies pochodzące z serwisów YouTube, Facebook, Instagram.

Zabezpieczenia i zagrożenia

1)       Jako usługodawca zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem usługobiorcy, a serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2)       Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3)       Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

4)       Uprzedzamy, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zidentyfikowaliśmy następujące zagrożenia:

–        możliwość otrzymania spamu;

–        obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych;

–        obecność i działanie robaków internetowych (worm);

–        możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

–        możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

–        piractwo;

–        sniffing;

–        możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

–        czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

–        możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez usługobiorcę, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

5)       Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń należy:

–        ustanowić trudne hasło w przypadku logowania się, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

–        wylogować się po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające) i nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim;

–        zachowywać login i hasło w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

–        korzystać z serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

–        unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególności na obcych komputerach;

–        unikać korzystania z serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

Polityka Prywatności w obecnym brzmieniu obowiązuje od 10.09.2022 r.